The Daily Bork

January 28, 2005

Power to the party

Leftist sympathies before competence on higher education boards
Vänstersympatier går före kompetens i högskolestyrelsen (Dagens Nyheter)

A letter to the editor from three members of the Christian Democrat party in Sweden. The Social Democrats are of course the major party in the current leftist government.

Regeringen har utnyttjat sin utnämningsmakt till att skaffa det socialdemokratiska partiet en mycket stark ställning inom svenskt högskole- och universitetsväsende. En undersökning av landets 39 högskolestyrelser som kristdemokraterna presenterar i dag visar att dessa i hög grad är partipolitiserade - och det med en stark övervikt för socialdemokratin.

The government has used its power of appointment to obtain a very strong position for the Social Democrat party within Swedish higher education. A study of the country's 39 higher education boards, which the Christian Democrats present today, shows that these are to a large degree politicised, and it is with a strong bias to the Social Democrats.

I guess one shouldn't be surprised. The letter goes on to detail figures and particular schools.

Den borgerliga regeringen 1991-94 visade dock inga sådana tendenser. Den införde en reglering som innebar att de styrelseledamöter vi här talar om skulle väljas utifrån bakgrund i verksamhet "som är av betydelse för högskolans utbildnings- eller forskningsuppdrag." Den regleringen avskaffade den socialdemokratiska regeringen år 1997. Lagändringen beredde marken för en politisering av styrelserna.

The right-wing government of 1991-94 on the other hand showed no such tendencies. It established a rule which meant that board leadership we are talking about here would be chosen on the basis of background in activities "which are of relevance to higher education or research missions." The rule was abolished by the Social Democrat government in 1997. he law change laid the ground for a politicisation of the boards.

Ah yes, for the left it is all about power and not benefit to education/research.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home